Sonic The Comic #244
Cover

Art: Jin Chan Yum Wai

Cover